Wydawca treści Wydawca treści

LASY NADLEŚNICTWA

Krajobraz naszego regionu ukształtowały lodowce i człowiek. To on zdeterminował obecny kształt naszych lasów gospodarując tym, co podarowała mu natura. Obecna gospodarka leśna odbywa się tylko na tych obszarach, których człowiek w przeszłości nie zagospodarował rolniczo lub osadniczo.

Nadleśnictwo Siewierz położone jest w swej północnej i wschodniej części na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej, natomiast południowa i zachodnia część to Wyżyna Śląska. W regionie przeważają grunty rolne lub zurbanizowane. Na tereny rolne człowiek wybrał najlepsze, najżyźniejsze i najdogodniejsze obszary. Tereny zasypane przez lodowce piachami o małej żyzności zostawiono lasom. Stąd na tych ubogich glebach rosną głównie drzewostany sosnowe. Gospodarka rolna ominęła malowniczo rysujące się dziś w pejzażu pagórki porośnięte buczyną. To dlatego, że płytko zalegają tam skały, a strome zbocza utrudniają uprawę roli.

W Nadleśnictwie Siewierz występuje 17 typów gleb w 50 podtypach. W podtypach gleb przeważają gleby bielicowe właściwe - 17,14% , opadowo-glejowe właściwe - 16,65%, glejo-bielicowe właściwe - 15,76%, rdzawe bielicowe - 11,98%.

Mozaiki pól i lasów, spośród których wyłaniają się wapienne ostańce (charakterystyczne dla Jury Krakowsko – Częstochowskiej), przyciągają turystów. W pobliżu aglomeracji, zwłaszcza w południowej części Nadleśnictwa, zakłady przemysłowe przypominają kominami o sobie z daleka, a pejzaż przecina liczna sieć dróg, linii kolejowych i linii wysokiego napięcia.

Nasz teren cechuje się dużymi różnicami wysokości względnej – blisko 300 m. Najwyżej położonym punktem jest Góra Janowskiego w Podzamczu 515,5 m n.p.m., najniżej natomiast położonym jest teren piaskowni na południu nadleśnictwa w dolinie Białej Przemszy (około 220 m n.p.m.).

Nadleśnictwo (wg W. Okołowicza) znajduje się w zasięgu regionu klimatycznego śląsko-małopolskiego, w strefie klimatu kształtującego się pod wpływem gór i wyżyn.

Ważniejsze dane dotyczące klimatu:

  • temperatura stycznia:-3,0°C; lipca: 17,4°C
  • średnia roczna temperatura powietrza waha się w granicach 7,5 - 9,0°C.
  • czas trwania zimy: 93 dni; lata: 60 dni
  • liczba dni pogodnych: 60; pochmurnych: 120; z szatą śnieżną: 75
  • opady roczne na poziomie 650 mm.

Przeważają wiatry słabe i umiarkowane, wiejące głównie z południowego zachodu, zachodu i wschodu.

Na naszym terenie występuje stosunkowo dużo gatunków drzew. Jednakże tylko 6 gatunków przekracza 1% udziału w powierzchni leśnej, a oprócz sosny (ok. 66%) jedynie brzoza przekracza próg 10% (12,5%). Świadczy to o tym, że drzewostany są mało zróżnicowane gatunkowo. Występują tu zarówno gatunki drzew rodzimych, jak i obcego pochodzenia.

Do gatunków rodzimych należą: czeremcha, czereśnia, sosna zwyczajna, modrzew europejski, świerk pospolity, jodła zwyczajna, wiąz szypułkowy, buk pospolity, dąb szypułkowy i bezszypułkowy, klon zwyczajny, klon jawor, jesion wyniosły, jarząb pospolity, grab zwyczajny, brzoza brodawkowata, grusza, olcha czarna, olcha szara, osika, topola czarna, wierzba iwa, śliwa, jabłoń i lipa drobnolistna.

Gatunki obcego pochodzenia to: sosna czarna, sosna wejmutka, sosna smołowa, sosna banksa, dąb czerwony, daglezja zielona, kasztanowiec, topola (liczne odmiany hodowlane) i robinia akacjowa.

Każdy las jest siedliskiem życia wielu zwierząt oraz roślin. Na naszym terenie spotkasz dużą ilość gatunków chronionych. Bocian czarny, żuraw, jeż europejski, wydra europejska, nietoperze, traszki to tylko nieliczni reprezentanci świata zwierząt. Wśród ciekawych gatunków flory spotkać można obuwika pospolitego, rosiczkę okrągłolistną, cisa pospolitego, czosnek niedźwiedzi, pióropusznik strusi, pierwiosnek lekarski i wyniosły, lilię złotogłów i licznie występujące wawrzynek wilczełyko, przylaszczka pospolita, konwalia majowa i wiele innych, których nie sposób tu wymienić.

To, że lasy otaczają duże aglomeracje wcale nie oznacza, że są nieciekawe. To stereotyp, który nie pokrywa się z rzeczywistością. Każdy las kryje w sobie wiele interesujących osobliwości przyrodniczych, a nasze lasy kryją wiele pięknych miejsc np.: malownicza dolina potoku Centuria, rzeka Przemsza w Siewierzu i rzeka Mitręga. Obszar Jury Krakowsko-Częstochowskiej, źródła Warty i Przemszy przyciągają turystów z daleka. Warto odwiedzić las za miastem – do czego serdecznie zachęcamy.