Wydawca treści Wydawca treści

Petycja ws. Bukowej Góry

 

Siewierz, 30.05.2023

Poniżej do pobrania odpowiedź na petycję. W przypadku petycji wielokrotnej zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870) sposób załatwienia petycji ogłasza się na stronie internetowej. Zgodnie ze wskazanym przepisem ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie indywidualne dla każdego z podmiotów wnoszących petycję.


 

Siewierz, 30.04.2023

Nadleśnictwo Siewierz informuje że zakończyło przyjmowanie petycji w sprawie prowadzonych prac w oddziale 438A-r. Zgodnie z Ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 r.

Odpowiedzi zostana udzielone wszystkim interesariuszom zgłaszającym petycje zgodnie z Art. 11. ustawy w brzmieniu:

1. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

 


Siewierz, 07.03.2023

Zgodnie z art. 11 ust. 1. Ustawy o petycjach (Dz.U. 2018. poz. 870)  jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Wobec spełnienia wskazanej wyżej przesłanki ustawowej zarządzono łączne rozpatrywanie złożonych petycji (petycja wielokrotna).

Zgodnie z art. 11 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy  wyznaczono okres oczekiwania na dalsze petycje w tej sprawie do dnia 31 marca 2023r.

 


Siewierz, 07.03.2023

Do Nadleśnictwa Siewierz wpłynęły petycje w sprawie prowadzonych prac w oddziale 438A-r. Zgodnie z art. 8 ust. 1. Ustawy o petycjach (Dz.U. 2018. poz. 870) na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan).

Petycje tożsamej treści wpłynęły w dniach 21-23 luty 2023r.

 

Z treścią petycji można się zapoznać poniżej - plik do pobrania.