RODO RODO

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez osoby fizyczne podczas wszelkich kontaktów z PGL LP Nadleśnictwem Siewierz jest:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz

adres: 42-470 Siewierz, ul. Łysa Góra 6

REGON: 272535931

strona internetowa: www.siewierz.katowice.lasy.gov.pl

poczta elektroniczna: siewierz@katowice.lasy.gov.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z działalnością Nadleśnictwa Siewierz wynikającą z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), dziennik Urzędowy UE L119/1, 04/05/2016 [RODO].

Dane mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Nadleśnictwa Siewierz, podmiotom udzielającym jej wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do wykonania obowiązujących przepisów prawa.

Posiadają Państwo następujące prawa co do swoich danych osobowych: prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne.