Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody, zgodnie z „Ustawą o ochronie przyrody" (Art. 13.1.), obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska  grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Celem istnienia rezerwatów przyrody jest stworzenie szans przetrwania aktualnego bogactwa gatunków roślin i zwierząt poprzez ochronę różnorodności biocenoz oraz zawartego, w organizmach tych gatunków, materiału genetycznego.

Na gruntach Nadleśnictwa w obrębie leśnym Łysa Góra utworzonych zostało 2 rezerwaty przyrody:

  • „Cisy w Hucie Starej"
  • „Góra Chełm"