Wydawca treści Wydawca treści

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

 

Park utworzony został w 1980 roku w granicach byłego województwa katowickiego na mocy uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach (Uchwała nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dn. 20.06.1980; Dz. Urz. WRN w Katowicach nr 3, poz. 16). Po reformie podziału administracyjnego kraju w 1999 r., park znalazł się w granicach dwóch województw - śląskiego i małopolskiego. Powierzchnia parku wynosi 48 388 ha, a powierzchnia otuliny – 60 085 ha. Park Orlich Gniazd posiada walory krajobrazowe i przyrodnicze niepowtarzalne w skali kraju, a nawet Europy. Park położony jest w obrębie Wyżyny Częstochowskiej.

Biorąc pod uwagę obszar Nadleśnictwa, łączna powierzchnia gruntów zarządzanych przez LP (Nadleśnictwo Siewierz), a wchodzących w obszar Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd wynosi 815,99 ha. Na wskazanym terenie znajduje się również otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, która w granicach Nadleśnictwa Siewierz (w zarządzie LP), obejmuje 2939,91 ha. Park Krajobrazowy Orlich Gniazd posiada aktualny Plan Ochrony ustanowiony uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/48/2/2014 z dnia 10 marca 2014 r (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 marca 2014 r. poz. 1763).

Charakterystycznym elementem krajobrazu parku są: formy krasowe powstałe w wyniku erozji mezozoicznych warstw skalnych - malownicze wzgórza z ostańcami skalnymi, doliny krasowe i jary oraz system krasu podziemnego - liczne schroniska skalne i jaskinie. Mniej wyrazistym, choć istotnym elementem krajobrazu jurajskiego są źródła krasowe, tzw. wywierzyska.

Urozmaicona rzeźba terenu, różnorodność gleb i specyficzne warunki klimatyczne decydują o niezwykłym bogactwie świata roślin i zwierząt Parku Orlich Gniazd.