Zasoby leśne

Nadleśnictwo Siewierz sprawuje zarząd nad blisko 15 tysiącami hektarów lasów. Powierzchnia ta stale rośnie. Dzieje się tak głównie wskutek realizowanych zalesień i przejmowania w zarząd drzewostanów, którymi dotychczas zajmowały się inne jednostki organizacyjne Skarbu Państwa.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.