Zasoby Leśne Zasoby Leśne

Zasoby leśne

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Siewierz sprawuje zarząd nad blisko 15 tysiącami hektarów lasów. Powierzchnia ta stale rośnie. Dzieje się tak głównie wskutek realizowanych zalesień i przejmowania w zarząd drzewostanów, którymi dotychczas zajmowały się inne jednostki organizacyjne Skarbu Państwa.

Drzewostany

Obszar Nadleśnictwa znajduje się w zasięgu naturalnego występowania większości polskich gatunków lasotwórczych. Nasze drzewostany cechują się bogatym zróżnicowaniem gatunkowym, jednak (tak jak w większości polskich lasów) przeważa w nich sosna zwyczajna zajmująca 65,93% powierzchni leśnej. Lasy sosnowe są głównym źródłem surowca drzewnego i stanowią aż 72,15% jego zapasu na pniu. Inne gatunki, ze znaczącym udziałem powierzchniowym w naszych lasach, to brzoza (12,38% powierzchni oraz 10,47% zapasu), dąb (7,7% powierzchni 6,6% zapasu) buk (3,8% powierzchni, 3,3% zapasu). Pozostałe gatunki m.in. modrzew, świerk, jodła, olsza, klon, jawor, jesion, grab, osika, wiąz lipa i inne stanowią ważny element lasów Nadleśnictwa. Mają one znaczenie dla zróżnicowania biologicznego, stanowią domieszki biocenotyczne i uszlachetniające. Poprawiają stabilność biocenotyczną i urozmaicają krajobraz leśny.

 

Należy podkreślić, że o składzie gatunkowym drzewostanów decyduje przede wszystkim żyzność siedliska. To ono determinuje, jakimi gatunkami gospodarujemy. Na naszym terenie dominują siedliska borowe – stąd taki duży udział sosny zwyczajnej. Na tak ubogich siedliskach dęby czy buki po prostu nie mają racji bytu.

Przyroda

 

Nasze zasoby to nie tylko drewno zgromadzone w drzewostanie - to ogromne bogactwo przyrodnicze. Występują tu bardzo rzadkie nie tylko w skali regionu, ale i całego kraju rośliny objęte ochroną gatunkową. Na gruntach zarządzanych przez nas występuje 65 chronionych gatunków roślin, 135 gatunków zwierząt oraz 14 cennych przyrodniczo siedlisk. Nie stwierdziliśmy, jak dotąd, by wskutek naszej działalności któryś z chronionych gatunków wyginął. Wręcz przeciwnie – prowadzone co roku inwentaryzacje wskazują występowanie nowych, rzadkich gatunków i nowe ich stanowiska. Obserwujemy m.in. coraz liczniej występujące ptaki drapieżne, żurawie czy łosie. Bioróżnorodności sprzyja na pewno zróżnicowanie siedliskowe. Mając to na względzie, a także małą retencję i ochronę przeciwpożarową, wybudowaliśmy w ostatnich latach 5 małych i średnich śródleśnych zbiorników wodnych.


Najcenniejsze elementy przyrodnicze objęte są różnymi formami ochrony przyrody:

1. Rezerwaty:

- Góra Chełm o powierzchni 23,52 ha

- Cisy w Hucie Starej o powierzchni 2,92 ha

2. Pomniki przyrody: 9 sztuk

3. Obszary natura 2000: 6 obszary o łącznej powierzchni 553,53 ha

4. Użytki ekologiczne: 4 powierzchnie – łącznie 10,81 ha

5. Obszar Chronionego krajobrazu – „Lasek Grodziecki" oraz Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

6. Część Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.